Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Rozogi

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1146 ze zm.) Gmina Rozogi podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 01 sierpnia 2018 roku przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego: ...