OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

                                                                                         Rozogi, dnia 26  listopad  2018 r.

 

 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

      O   OTWARTYM     KONKURSIE    OFERT

 

         Działając na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej z dnia

12 marca 2004 r. (Dz. U. 2018 poz.1508 ze zmianami) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  2018 poz.450 ze zmianami)

 

W ó j t     G m i n y

 

ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  usług opiekuńczych  od  dnia  1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.  obejmujący  usługi  opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi  opiekuńcze nad osobami, które z tyt. wieku, choroby, niepełnosprawności  wymagają pomocy  innych  osób  - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Rozogi, w miejscu ich zamieszkania.

 

         Zadanie powyższe realizowane jest w ramach zadania własnego Gminy Rozogi z zakresu pomocy społecznej – zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz.1508 ze zmianami)  - przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach.

 

 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty na wykonanie ww. zadań:

          1.   organizacje pozarządowe prowadzące działalność  w zakresie pomocy

                społecznej,

 1. osoby   prawne  i   jednostki   organizacyjne   działające  na  podstawie

               przepisów   o   stosunku   Państwa   do   Kościoła   Katolickiego   w

               Rzeczpospolitej   Polskiej, stosunku  Państwa  do  innych  kościołów  i

               związków  wyznaniowych  oraz   gwarancjach   wolności    sumienia  i

               wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności

               w zakresie  pomocy społecznej. Zadanie może być wykonywane przez

               podmioty, o których mowa  w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24  kwietnia

             2003 r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U.              2018 poz. 450  ze zmianami ) - prowadzące  działalność z zakresu

              pomocy  społecznej.

 

 

 

 

 

 

 1. Wysokość  dotacji  na  realizację  zadań:
 • usługi  opiekuńcze w okresie styczeń – grudzień 2019 r.  -  50.000,00 zł.

Wysokość dotacji ustalono w oparciu o wytyczne do projektu budżetu na 2019 r.  i uzasadnione potrzeby ustalone na dzień 15 listopada 2018 r. Zastrzega się zmianę wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

 

     III. Warunki przyznania dotacji.

Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Rozogi a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

Dotacja przekazywana będzie w kwartalnych ratach na konto podmiotu uprawnionego, po przedłożeniu faktury z zestawieniem poniesionych wydatków za świadczone usługi (przyznane na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozogach).

 

    IV.  Termin i warunki realizacji  zadań.

Termin   realizacji zadań ustala się na okres od   01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zadania realizowane będą przez wykonywanie usług w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa, o której mowa w części  III.

Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

 

     V.   Miejsce i termin składania ofert.

      1) oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na  

          świadczenie usług opiekuńczych”  osobiście lub drogą pocztową – w 

          Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach od

          poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

      2) ostateczny termin składania ofert upływa 21.12.2018 r. do godz. 10:00

 

      Oferta  na realizację zadania powinna zawierać:

 1. szczegółowy zakres proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
 2. informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania ,
 4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,

 

 

 1. informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 2. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie , którego dotyczą zadania,
 3. inne informacje, które zdaniem oferenta będą miały znaczenie przy wyborze oferty.

 

      Do oferty  należy dołączyć:

 1. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności oferenta za ubiegły rok,
 2. uwierzytelnioną kserokopię statutu lub regulaminu organizacyjnego,
 3. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.

      Podmiot ubiegający się o realizowanie zadań składa ofertę na druku, którego 

      wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z   

      dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów  

      dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z

      wykonania tych zadań.

 

     Wymagane załączniki muszą być dołączone w formie papierowej, a 

     dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez

     uprawnionego przedstawiciela oferenta.

 

     VI.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21 grudnia 2018 r.  o godz. 10:30 w 

    siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozogach.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia   

    otwarcia ofert.

3. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone

    na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozogach na

    stronie internetowej  (www.gopsrozogi.pl)   oraz  na  BIP  GOPS.

4. O wyborze realizatora zadania wybrany podmiot zostanie  powiadomiony

    pisemnie.

     5. Wyboru dokona komisja powołana przez Kierownika Gminnego  Ośrodka

         Pomocy Społecznej w Rozogach na podstawie następujących kryterium:

                    koszty wykonania zadania – 100%

                  

 

 

 

 

 

      Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

 1. dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
 2. dokonuje oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 3. uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 4. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych w poprzednim okresie, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków,
 5. uwzględnia wysokość dotacji, która przeznaczona jest na realizację zadania.

 

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Z wyłonionym podmiotem w drodze otwartego konkursu ofert zostanie zawarta umowa na realizację zadania.

 

 1. Informacja  o realizacji  zadań.

      W okresie od stycznia do września 2018 r. usługi opiekuńcze świadczono

     dla  4 osób, koszt  realizacji zadania w tym okresie –  29 744,00 zł.

     W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. usługi opiekuńcze świadczono

     dla 5 osób, koszt  realizacji zadania w tym okresie – 39 427,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. usługi opiekuńcze świadczono

dla 8 osób, koszt  realizacji zadania w tym okresie – 58 920,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. usługi opiekuńcze świadczono

dla 10 osób, koszt realizacji zadania w tym okresie – 50 745,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2014r. usługi opiekuńcze świadczono

dla 10 osób, koszt realizacji zadania w tym okresie – 53 693,00 zł.

   W okresie od stycznia do grudnia 2013r. usługi opiekuńcze świadczono

dla 10 osób, koszt realizacji zadania w tym okresie – 55 514,40 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. usługi opiekuńcze świadczono

dla 9 osób, koszt realizacji zadania w tym okresie – 55 690,00 zł.

   W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. usługi opiekuńcze świadczono

dla 8 osób, koszt realizacji zadania w tym okresie – 31 365,00 zł.

   W okresie od stycznia do grudnia  2010 r. usługi opiekuńcze świadczono

   dla 5 osób, koszt realizacji zadania w tym okresie – 24 288,00 zł.

  

 

                                                                                              Wójt   Gminy

                                                                                         /-/ Zbigniew Kudrzycki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2018 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Polańczuk
Ilość wyświetleń: 1114
27 listopada 2018 09:26 (Roxana Cicha) - Zmiana treści zakładki.
27 listopada 2018 09:25 (Roxana Cicha) - Zmiana treści zakładki.
27 listopada 2018 09:24 (Joanna Polańczuk) - Dodanie nowej zakładki.